Monday, August 16, 2010

Ramiro RamirezCharcoal and white chalk pastel on Mi-tientes.