Wednesday, March 24, 2010

Megan #3


Graphite on 5.5 x 8.5 paper. She definitely got my eyes.